STATUT
,,Fundacja im. Sławomira Mrożka"

I ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
„Fundacja im. Sławomira Mrożka”  zwana dalej „Fundacją” posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd Fundacji.


§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Dębno.


§ 3.
Terenem działalności Fundacji jest obszar kraju i zagranicy.


§ 4.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.


§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

§ 6.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

II ROZDZIAŁ
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i rozwój kultury i sztuki.
2. Wspieranie i rozwój krajoznawstwa i działalności podróżniczej.
3. Wspieranie i rozwój badań naukowych.
4. Wspieranie i rozwój edukacji i sportu.
5. Wspieranie i rozwój działalności pożytku publicznego.
6. Wspieranie i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.
7. Wspieranie i rozwój działań związanych z ochroną przyrody.


§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.organizowanie i finansowanie:
a) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
b) badań naukowych,
c) wypraw związanych z poznawaniem i eksploracją świata,
d) reprezentowania interesów podróżników i odkrywców wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych
e) inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży,
f) wystaw działalności artystycznej w kraju i za granicą,
g) organizowanie imprez edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i sportowych,
h) działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji,
i) działań mających na celu ochronę przyrody.
2. Otwieranie i prowadzenie przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych placówek oświaty.
3. Współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi celami Fundacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami prowadzonymi przez Fundację.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, związanej z celami Fundacji.
5. Tworzenie podmiotów prawnych wspierających Fundację w realizacji jej celów.
6. Wsparcie techniczne organizacji, o statutowych celach pożytku publicznego, w działaniach realizujących te cele.
7. Działania prowadzone prze Fundację mogą mieć charakter odpłatny bądź nieodpłatny.


§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III ROZDZIAŁ
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w którego skład wchodzą ruchomości i gotówka, o wartości 1000,00 zł ( tysiąc złotych ) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 12.
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. subwencji osób prawnych,
c. dotacji publicznych,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
g. dochodów w ramach działalności odpłatnej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być wykorzystane w celu:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


§ 13.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów, dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§ 14.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 15.
Osoby fizyczne i prawne , które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji , jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100.000 zł (stu tysięcy złotych), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.


§ 16.
Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i niezbywalny.


IV ROZDZIAŁ
ORGANY FUNDACJI


§  17.
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalej "Zarządem";


RADA FUNDACJI


§ 18.
1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Określa ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej 2 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady wybiera Fundator w drodze odrębnego dokumentu.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybierze skład Zarządu w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów, przy uczestnictwie co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji w sposób jawny.
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd.


§ 19.
1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji, a także w przypadku skazania   prawomocnym   wyrokiem,   o   którym   mowa   w   ust.   l   niniejszego   paragrafu.
3. Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.


§  20.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;
4. Udzielanie lub nieudzielanie corocznego absolutorium dla Zarządu.
5. Opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;
6. Podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Zarząd;
7. Zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;
8. Uchwalanie opinii i zaleć w sprawie głównych kierunków działań Fundacji;
9. Wskazywanie Zarządowi zalecanych priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
10. Przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
12. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
13. Zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;
14. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
15. Propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana;
16. Powoływanie grup roboczych.


§ 21.
1.Rada Fundacji formie uchwały proceduralnej wybiera ze  swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej   pracami, a także protokolanta.
2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego następuje w formie uchwały proceduralnej odnotowanej w protokole głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady- Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej ¼ liczby  członków Rady Fundacji lub na wniosek Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
5. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz na rok.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości, do wszystkich członków Rady Fundacji przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
7. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.


§ 22.
1. Rada  Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika ze niniejszego statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Wszystkie decyzje Rady mają formę odrębnych dokumentów z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole.
2. Uchwały podjęte przez Radę Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji i protokolant.
3. Z każdego posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół i listę obecności.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być reprezentowani w Radzie Fundacji przez pełnomocników ustanowionych wyłącznie w formie pisemnego pełnomocnictwa.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą- na piśmie zgodę na postanowienie jakie ma być podjęte.
6. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu, z wyjątkiem opinii i zaleceń.
7. Udział w posiedzeniach i głosowanie może mieć formę wyrażenia woli opisanej w art.60 KC


§ 23.
Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.

ZARZĄD FUNDACJI


§  24.
1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
2. Zarząd składa się z co najmniej 2 osób.
3. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji.
4. Pracami Zarządu  kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Radę Fundacji spośród członków Zarządu.


§ 25.
1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie;
5) ustalanie regulaminów Zarządu i  Biura Fundacji;
6) powoływanie kierownika Biura Fundacji;
7) ustala wielkość i zasady zatrudnienia , zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji , zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej ;
8) Stosunek pracy z członkami Zarządu może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.


§ 26.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej trzech członków Zarządu, w tym zawsze przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, chyba że co innego wynika z niniejszego statutu.


§ 27.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.


§ 28.
l. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji.
2. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.


§  29.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.


§ 30.
Zarząd przedkłada Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozdanie winno być podpisane przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.

§ 31.
Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Fundacji o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. Wnioski takie mogą, być również składane do Rady Fundacji przez pozostałych członków Zarządu.

V ROZDZIAŁ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI


§ 32
Przedmiotem działalności gospodarczej może być działalność realizująca cele Fundacji.


§ 33
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.


VI ROZDZIAŁ
ZMIANA STATUTU


§ 34
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


§ 35
Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, przy uczestnictwie co najmniej 3/4 składu Rady Fundacji.

VII ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 36
Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.


§ 37
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, której cele statutowe odpowiadają celom wskazanym niniejszym statutem.


§ 38
Połączenie nie może nastąpić , jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 39
Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów przy uczestnictwie pełnego składu Rady Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zgody Fundatora lub wszystkich członków Zarządu.


§ 40
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów , dla których została powołana , lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.


§ 41
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.


§ 42
Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną, wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.


§ 43
Statut wchodzi w życie z dniem 27 marca 2010 roku.